Benyamini tribe / Group Exhibition

Participants: Ra’anan Harlap‏, Sigalit Landau, Khen Shish, Ruth Patir, Yael Frank, Gabi Krichili, Roi Carmeli, Shahar Yahalom, Avraham Kritzman, Elad Rosen, Yaron Attar.

Curator: Dana Gillerman